Beste prijs garantie

Greenkey

Golden Tulip Keyser Breda beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Golden Tulip Keyser Breda.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.
Het beleid van Golden Tulip Keyser Breda is om:
Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de gasten.


De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, gasten, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.


Om dit beleid te realiseren neemt Golden Tulip Keyser Breda de volgende regels in acht:

  • Erkennen van het beleid van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn;
  • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden;
  • Opleiden en scholen van elke werknemer, hen verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestatie uit de weg te ruimen;
  • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van monitoringsprogramma.


Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest-)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

 

D.M. van Ommen
General Manager

MVO-VERKLARING GOLDEN TULIP KEYSER BREDA
 

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

 

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

 

■ Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen  binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

■ Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

DATUM                                               :  1 maart 2022
PLAATS                                               :  Breda
NAAM                                                 :  B. Sweere